TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

1/ Tầm nhìn

 • Đặt khách hàng vào vị trí trung tâm, sự hài lòng của khách hàng sẽ mang lại thành công cho JEP.
 • Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến để khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp, đặc biệt là nguồn nhân lực.
 • Đẩy mạnh đầu tư, mở rộng quy mô, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật và chuẩn hóa hệ thống phân phối cùng các dịch vụ đi kèm.
 • Tăng trưởng thông qua hợp tác, liên minh với các đối tác chiến lược, thực hiện quan hệ hợp tác toàn diện, bình đẳng, đa dạng, bền vững.

2/ Sứ mệnh

 • Công ty Cổ Phần Nhật bản tồn tại và phát triển vì quyền lợi cộng đồng, không ngừng đổi mới nhằm gia tăng giá trị cho mỗi thành viên trong ngôi nhà mang tên JEP.
 • Mang lại sự hài lòng và thành công chung cho quý khách hàng và đối tác.

3/ Giá trị cốt lõi: 

 • Đặt con người là trọng tâm trong mọi hành động.
 • Đánh giá cao sự khác biệt và phong phú.
 • Không ngừng vươn lên đổi mới và hoàn thiện.
 • Quan tâm đến nhân viên, khách hàng, môi trường và cộng đồng xung quanh.
 • Mang lại sự hài lòng và thành công chung cho quý khách hàng và đối tác.